Obchody kolejnych rocznic…

Jako, ?e w serwisie do?? d?ugo nie pojawia?y si? ?adne informacje o kolejnych rocznicach wydarze? zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?, chcia?bym zebra? i przedstawi? poni?ej strony po?wi?cone 75. rocznicy potyczki na Zwierzy?cu (2019 r.) oraz 74. rocznicy bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem (2018 r.). 75. rocznica potyczki na Zwierzy?cu – …

Witam po dłuższej przerwie… ;-)

Witam po d?u?szej przerwie. Na stronie pojawi?y si? g?ównie nowo?ci techniczne. Z istotnych nale?y wspomnie? o wdro?eniu protoko?u szyfrowanego HTTPS (symbol (zielonej) k?ódki przed adresem na pasku przegl?darki). Od teraz ca?a zawarto?? strony jest przesy?ana do/od u?ytkownika w bezpieczny sposób i zabezpieczona przed przechwytywaniem przez osoby niepowo?ane i nieuprawnionymi zmianami …

Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …