Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Krzepin i Zagórcze (cz. 4)

W kolejnym odcinku cyklu, w którym przygl?damy si? szczegó?owo terenom Bebelna na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), przedmiotem naszej analizy b?dzie Krzepin oraz Zagórcze. Krzepin Krzepin obecnie jako wiosk? odnajdujemy w zasadzie w tej samej lokalizacji co kiedy?. Pisz? „w zasadzie”, gdy? obecnie zasadnicza cz??? …

Kolejna część odsyłaczy do Map Google

W serwisie dodano odsy?acze do Map Google (GM») w artyku?ach zwi?zanych z miejscami bitew i potyczek, Wie?yska oraz w?tku rodzinnego Stefana ?eromskiego. Zapraszam!

Odnośniki do Map Google

Do opisów miejscowo?ci: Pod?azie, Skociszewy, Sulików, Szczodrów, Zagórcze, dodano odsy?acze (GM») u?atwiaj?ce odnalezienie i obejrzenie tych miejscowo?ci w us?udze Mapy Google. Oczywi?cie sukcesywnie funkcjonalno?? ta b?dzie dodawana do opisów pozosta?ych miejscowo?ci. Zapraszam!