Źródła / Użyte sktóty

Wykaz i objaśnienia użytych w serwisie skrótów:

 • ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach
 • APK – Archiwum Państwowe w Kielcach
 • APR – Archiwum Państwowe w Radomiu
 • KPB – Kancelaria Parafii Bebelno
 • WZH – Włoszczowskie Zeszyty Historyczne
 • Ap – Archiwum prywatne
 • Apa – Archiwum prywatne autora

 

Źródła archiwalne

Archiwum Diecezjalne w Kielcach
 • Akta alumnów Seminarium Kieleckiego (1901-1907), sygn. OS-4/10; (1906-1921) sygn. OS-4/11; (1876-1890) sygn. OS-4/6; (1890-1896) sygn. OS-4/8; (1896-1900) sygn, OS-4/9; (1876-1938) sygn. OS-4/6.
 • Akta aspirantów i alumnów Seminarium Kieleckiego (1859-1876), sygn. OS-4/5.
 • Akta kanoników honorowych (1805-1937), sygn. OR-1/1.
 • Akta parafii Bebelno (1799-1938), sygn. PB-2/2.
 • Akta parafii Kuczków (1820-1937), sygn. PK-39/1.
 • Akta personalne [duchowieństwa] sygn. XS-61, XO-2, XP-4, XS-46, XZ-10, XM-26.
 • Akta personalne księży – wykaz według dat śmierci (XVII-XIX), sygn. OP-X/19.
 • Akta personalne księży – życiorysy (1847-1929), sygn. OP-X/13; (1876-1938), sygn. OP-X/14.
 • Akta personalne księży – życiorysy księży diecezjalnych i zakonnych z XIX wieku – od 1835 r, sygn. OP-X/1.
 • Akta zmarłych kapłanów (1897-1923), sygn. OP-X/17, OP-X/16.
 • Wizytacje dziekańskie (1875-1897), sygn. OD-5/34.
 • Życiorysy kapłanów (1835-1840), sygn. OP-X/3, OP-X/4, OP-X/6.
Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze
 • Catalagus Patrum ac Fratrum Ordinis S. Pauli I-mi Eremitae (1867), sygn. 578.
 • Catalagus Patrum ac Fratrum Ordinis S. Pauli I-mi Eremitae Anno 1829 conscriptus, sygn. 64.
 • Catalagus Patrum. ..ab Anno 1790 Professorum, sygn. 65.
 • Jędrzejewski A., Moje wspomnienia z Jasnej Góry (maszynopis), sygn. 2739.
 • Pamiętnik O. Alfonsa Jędrzejewskiego, sygn. 2973.
 • Profesje zakonne w konwencie nowicjackim św. Barbary w Częstochowie oraz dokumenty z lat 1852-1864, sygn. 1449.
Archiwum OO Franciszkanów w Krakowie
 • O. A. Karwacki, Inwentarz kościoła o. Alojzego Karwackiego z roku 1922, sygn. E-I-22.
Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, sygn. 369, 2457, 583, 1372, 166, 200, 1000.
 • Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 1906, 2465, 2416, 1424, 2728.
Archiwum Państwowe w Kielcach – Oddział w Sandomierzu
 • Akta stanu cywilnego parafii Staszów (1863), sygn. 56.
Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Akta USC parafii rzymskokatolickiej w Jastrzębiu (1852), sygn. 30.
Kancelaria Parafii Bebelno
 • Akta USC parafii rzymskokatolickiej w Bebelnie (1698-1924).

Wydawnictwa źródłowe

 • Boniecki A., Herbarz Polski, t. 6 (1903), t. 12 (1908), Warszawa.
 • Borkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937.
 • Choińska H., Znajdziesz w polu mój grób, Poznań 1946.
 • Długosz J., Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1863, s. 19.
 • Gajewski S., Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905-1914, Lublin 1990.
 • Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, Warszawa 1929.
 • Krzepela J., Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie Jagiellońskiej. Część I: Małopolska, t. 1, Kraków 1915.
 • Kubicki P., Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, cz. 1 , t. 1, Sandomierz 1933.
 • Łaski J., Liber beneficiorum Archidyecezyi Gnieźnieńskiej, t. 1, Gniezno 1880.
 • Opis starożytney Polski przez Tomasza Swięckiego Mecenasa przy Naywyższym Sądzie Królestwa Polskiego Podlasianina, t. 1, Warszawa 1816.
 • Pawiński A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, t. 4, Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 • Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, Kielce 2001.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka Opoczyńska 1930.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Marjówka Opoczyńska 1932.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem, Marjówka Opoczyńska 1929.
 • Wiśniewski. J, Diecezja Częstochowska. Opis historyczny kościołów, miast, zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim, i żareckim oraz parafii Olsztyn, Marjówka Opoczyńska 1936.

Prasa

 • „Echa Kieleckie”, Nr 35 (1907).
 • „Gazeta Kielecka”, 19 (1888), Nr 17; 29 (1899), Nr 10; 40 (1910), Nr 102; 41 (1911), Nr 67; 39 (1909), Nr 90; 40 (1910), Nr 8; 29 (1899), Nr 10; 41 (1911), Nr 9; 30 (1900), Nr 35; 41 (1911), Nr 66; 37 (1907), Nr 48; 22 (1891), Nr 28; 30 (1900), Nr 11; 19 (1888), Nr 64; 19 (1888), Nr 17; (1906), Nr 75; 37 (1907), Nr 29; (1870), Nr 1; 44 (1906), Nr 44.
 • „Gazeta Warszawska”, (1849) Nr 229; (1850) Nr 333; (1886) Nr 57; (1893) Nr 88.
 • „Głos Włoszczowy”, (1994), nr 8; (1998), nr 4, nr 8; (2000), nr 9; (2002), nr 9; (2006), nr 6.
 • „Kurjer Warszawski”, (1855) Nr 204.
 • „Przegląd Diecezjalny (Kielecki)”, 1 (1911), Nr 12; 1 (1911), Nr 4; 8 (1918), Nr 5; 2 (1912), Nr 7; 7 (1917), Nr l.
 • „Przegląd Katolicki”, 26 (1888), Nr 7; 44 (1906), Nr 9; 22 (1884), Nr 30; 28 (1890), Nr 27; 29 (1891), Nr 4; 32 (1894), Nr 5; 45 (1907), Nr 27; 29 (1891), Nr 14; 26 (1888), Nr 30; 22 (1884), Nr 5; 26 (1888), Nr 7; 28 (1890), Nr 19.
 • „Wiara-Przegląd Katolicki”, 1 (1909), Nr 3/49.
 • „Włoszczowskie Zeszyty Historyczne”, (1996), t. 1; (1997), t. 2, t. 3, t. 4; (1998), t. 6; (2000), t. 9, t. 10; (2001), t. 12; (2002), t. 14, (2003), t. 15.
 • „Zaranie”, 4 (1911), Nr 51.

Encyklopedie, słowniki, skorowidze, spisy

 • Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928.
 • Niesiecki K., Herbarz Polski, t. 2-4 (1839), 5 (1840), 7, 8 (1841), Lipsk.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1 (1880), t. 4 (1883), t. 5 (1884), t. 8 (1887), t. 10 (1889), t. 11 (1890), t. 14 (1895), red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa.
 • Uruski S., Rodzina: Herbarz szlachty polskiej, t. 2 (1905), t. 3 (1906), t. 4 (1907), t. 8 (1911), Warszawa.
 • Urzędnicy województwa Sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, t. 4, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
 • Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, z. 35, Powiat włoszczowski, województwo kieleckie, Warszawa 1970.

Akty prawne

 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa. Dz.U.1944.3.9.
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa. Dz.U.1944.3.10.
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dz.U.1945.3.13.
 • Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych – Dz.U.1954.43.191.

Opracowania

 • Adamczyk A., Kościoły drewniane w województwie kieleckim, Kielce 1998.
 • Bochun-Dąbrowski A., Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Londyn 1984.
 • Borzobohaty W., Jodła, Warszawa 1988.
 • Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 1, red. J. Szymański, z. 5, Kielce 1986.
 • Dyksińska M., Patron Szkoły Podstawowej w Bebelnie. Wincenty Przybyszewski. Szkic do portretu, Bebelno 1994.
 • Frej E., Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Bebelnie w latach 1918-1989, Kraków 2003.
 • Gmina Radków, red. R. Mirowski, Kielce 2007.
 • Hadamik Cz., Bebelno koło Włoszczowy – wieś i siedziba rycerska w wiekach średnich, Kielce 2004.
 • Hillenrandt B., Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945, Warszawa 1967.
 • Janaczek S., Z dziejów gminy włoszczowskiej, Włoszczowa 2004.
 • Jelonek Cz., Kartki z dziejów rozwoju harcerstwa na Ziemi Włoszczowskiej w latach 1916-1945, Włoszczowa 1986.
 • Kaczanowski L., Paprocki B., Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945, Kielce 1989.
 • Kapczyński W., Lis J., Niedbał J., Kryptonim: „Hetman” – „Chrobry” Armii Krajowej, cz. 2, Bodzentyn – Kielce 1999.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J. Łoziński, B. Wolff, t. 3: Województwo kieleckie, z. 12: Powiat włoszczowski, Warszawa 1966.
 • Kowalczyk J., Massalski A., Wągrowski T., W hołdzie przeszłości 1863-1864 województwo świętokrzyskie, Kielce 2003.
 • Kuczyński J., Ciułacze z minionych stuleci w świetle skarbów monet ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, t. 19, Kielce 1998.
 • Literacka E., Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998.
 • Migacz M., Bataliony chłopskie na terenie powiatu włoszczowskiego w latach 1940-1945, Włoszczowa 2007.
 • Migacz M., Działalność Rad Narodowych na terenie powiatu włoszczowskiego w latach 1944-1975, Włoszczowa 1988.
 • Mirowski R., Drewniane kościoły i dzwonnice Ziemi Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
 • Natkowska T., Monografia Szkoły Powszechnej w Bebelnie w latach 1919-1939, Kielce 1996.
 • Pełka M., Z dziejów Secemina i okolicy, Secemin 2010.
 • Piorun M., Powiat Włoszczowski. Część I, Włoszczowa 2007.
 • Reformacja w powiecie włoszczowskim, red. R. P. Pacanowski, Włoszczowa 2008.
 • Słownik geograficzno-historyczny powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek, Włoszczowa 2005.
 • Stefan Czarniecki żołnierz – obywatel – polityk, red. W. Kowalski, Kielce 1999.
 • Stolarski T., Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowa 2003.
 • Suliga A., Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1961-1997, Kielce 1998.
 • Ślęzak R., Dekanat włoszczowski (1867-1918), Kielce 2004.
 • Tarchalski M., Na ścieżkach małej wojny – cz. II, Poznań 1994.
 • Tarchalski M., Włoszczowski obwód Armii Krajowej „Kaktus” – cz. I, Poznań 1994.
 • Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego, praca zbiorowa, Kielce 1991.
 • Zaborski Z., Z dziejów parafii Lelów i Staromieście, Częstochowa 1998.
 • Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.
 • Zieliński S., Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913.
 • Zieliński Z., Baza Leśnych Ludzi, Warszawa 2005.
 • Zieliński Z., Jedni z najdzielniejszych, Warszawa 2007.

Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.