Kadra nauczycielska szkoły w Bebelnie

W poniższym wykazie ujęto w możliwie jak najszerszym zakresie nauczycieli którzy pracowali w bebelskiej szkole od początku jej powstania (1919 r.) do 1997 roku czyli niemalże do czasu przeprowadzenia reformy szkolnictwa (1999 r.), gdy przekształcono ją tylko w sześcioklasową szkołę podstawową (nie utworzono gimnazjum). Skutkowało to oczywiście zarówno zmniejszeniem liczby uczęszczających dzieci jak i kadry nauczycielskiej.

Obok każdej osoby przedstawiono lata w których pracowała w szkole w Bebelnie oraz ilość przepracowanych lat. W przypadku tych danych u niektórych osób z pewnością będą występować pewne nieścisłości. Wynika to z ograniczonego materiału archiwalnego, w którym dodatkowo występują także niekiedy rozbieżności. Na ile było to możliwe starano się także przedstawić krótką notę biograficzną każdej osoby oraz jej wykształcenie jakie posiadała pracując w Bebelnie. W przypadku kobiet w nawiasie podano także ich nazwisko rodowe którym posługiwały się pracując w szkole w Bebelnie.

Kadra nauczycielska szkoły w Bebelnie na przestrzeni lat - wykaz

Lp.Nazwisko i imięLata
pracy
Ilość latKrótka nota biograficzna
1Zbroiński Stanisław1919-193011Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
2Czekalska Pelagia1925-19305---
3Kwiecień Jan1928-19291---
4Bielecka Maria1928-19291---
5Karkowski Stanisław1928-19291---
6Banaśkiewicz Aniela1929-19312---
7Malińska (Ligęza) Maria1930-19344Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
8Skóra Cecylia1930-19344Ukończyła Seminarium Nauczycielskie.
9Wicher Zofia1930-19344Ukończyła Seminarium Nauczycielskie.
10Jednyk Helena1930-19399Ukończyła seminarium nauczycielskie.
11Nowakowski Zygmunt1931-19321Ukończył seminarium nauczycielskie.
12Szmidt Mieczysław1932-19331---
13Zawisza Stefania1932-19353Ukończyła seminarium nauczycielskie.
14Przybyszewski Wincenty1933-19429Patrz aneks: Kierownictwo szkoły
15Kierach Henryk1934-19351Ukończył seminarium nauczycielskie.
16Kierach Natalia1934-19351Ukończyła seminarium nauczycielskie.
17Turyna Władysław1935-19361Urodził się 3 II 1908 roku w Brodach. Ukończył seminarium nauczycielskie. W roku szkolnym 1935/36 pracował w Bebelnie. W latach trzydziestych, po wyjeździe z Bebelna przypuszczalnie uczył w szkole w Bielinach k. Kielc, gdzie był uważany za wzór pedagoga i wielkiego społecznika. Jako jeden z pierwszych organizował tam walkę zbrojną przeciw okupantowi. Zatrzymany przez Niemców i wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Jego numer obozowy to 22198. Zginął 28 grudnia 1941 roku w  niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz.
18Orzechowski Józef1935-19361Urodził się w 9 marca 1895 r. w Dobczycach pow. Myślenicki. W roku 1918 ukończył Gimnazjum Państwowe, a 1924 r. złożył egzamin uzupełniający. Pracował kolejno w szkołach w: Chęcinach (1923), Marionowie (1923-1924) i Sarbicach (1924-1935). W  roku szkolnym 1935/36 pracował w Bebelnie. W roku 1936 został przeniesiony do Starzyn gdzie pracował do 1945 roku. Po wojnie został mianowany członkiem Gminnej Komisji Oświatowej w Seceminie. W lipcu 1945 roku wyjechał na Dolny Śląsk i Pomorze w poszukiwaniu pracy. Zmarł w  maju 1949 roku w Starzynach.
19Orzechowska Józefa1935-19361Ukończyła seminarium nauczycielskie. Wyszła za mąż za Józefa Orzechowskiego. Po śmierci męża wyjechała do Poznania.
20Mroczek Klementyna1935-19383Ukończyła seminarium nauczycielskie.
21Michalska Maria1936-19404Urodziła się 7 kwietnia 1912 roku w Hutkach powiat Częstochowski w rodzinie urzędniczej. W  roku 1932 ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie. Pracowała kolejno w szkołach w  miejscowościach: Oleszno (1934-1935 – bezpłatna praktyka), Sokołów pow. Jędrzejów (1935 – nauczycielka kontraktowa) i Chlewice (1935-1936 - nauczycielka kontraktowa). W Bebelnie rozpoczęła pracę w roku 1936. Później pracowała także w  Czarncy (1940-1942) oraz w: Jeżowicach (1942-1944), Dankowie Dużym (1945-1946) i Włoszczowie (1946-1968). W 1936 roku zdała w Kielcach egzamin praktyczny, a w 1958 roku uzyskała dyplom ukończenia Zaocznego Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
22Przybyszewska (Kutnikowska) Irena1936-19426Pochodziła z rodziny przedsiębiorcy budowlanego w Chełmie Lubelskim. W 1931 r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Pracę w Bebelnie rozpoczęła w roku 1936. Rok później wyszła za mąż za Wincentego Przybyszewskiego. W 1942 roku wraz z  mężem opuścili Bebelno i zamieszkali na krótko w Czarncy, potem przenieśli się do Włoszczowy. Pracowała w szkole we Włoszczowie, wkrótce jednak została zwolniona. W trakcie wojny prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie wraz z mężem przenieśli się do Krakowa gdzie ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Była dyrektorką w jednej ze szkół podstawowych w Krakowie. Przez trzynaście lat współpracowała z kielecką redakcją biuletynu metodycznego „Język Polski w  szkole podstawowej”, przygotowując opracowania literackie. Przez wiele lat organizowała akcję letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zrezygnowała z kierownictwa szkoły przechodząc na emeryturę. Powodem rezygnacji były naciski władz aby wstąpiła do PZPR. Zmarła w styczniu 1996 roku.
23Kamiński Jan1936-19426Urodził się najprawdopodobniej 26 X 1907 r. W  Brzegach. Ukończył seminarium nauczycielskie. Jako oficer rezerwy został zmobilizowany po wybuchu wojny i udał się do swojej jednostki. Po kapitulacji Warszawy wrócił do Bebelna gdzie pracował jako nauczyciel. Był nauczycielem muzyki i  klas młodszych. Działał w konspiracji, należał do AK. W dn. z 3 na 4 czerwca 1942 roku został aresztowany i wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Jego numer obozowy to 37683. Zmarł 26 września 1942 roku w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen.
24Kamińska Józefa1936-19459Patrz aneks: Kierownictwo szkoły
25Grębosz Franciszka1937-19381Pracowała w szkole w Bebelnie jako nauczyciel tymczasowy.
26Chrapkiewicz Helena1938-19391Pracowała w Bebelnie jako nauczyciel tymczasowy. Przed wybuchem II wojny światowej ciężko zachorowała. Sparaliżowaną zabrał bratanek w rodzinne strony na południe Polski.
27Hill Karolina1940-19411Posiadała wyższe wykształcenie.
28Baran Honorata1940-19411Posiadała wyższe wykształcenie.
29Suliga Antoni1940-19444Patrz aneks: Kierownictwo szkoły
30Czernoch Anna1941-19432Ukończyła Szkołę Gospodarstwa Domowego.
31Kubicz Stanisław1943-19441Urodził się w pobliskim Ludwinowie. Przed wojną pracował na Kresach Wschodnich jako naczelnik poczty. Okres wojny spędził w Bebelnie. Mieszkał tam w wynajętym mieszkaniu u Antoniego Toborka. Prowadził tajne nauczanie. Po wyzwoleniu wyjechał na ziemie odzyskane i ponownie został naczelnikiem poczty. Był szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu poglądów politycznych. Został zastrzelony wsiadając do pociągu.
32Wanad Maria1944-19462Pochodziła z Wadowic. Ukończyła seminarium nauczycielskie. W szkole w Bebelnie uczyła języka polskiego i klasy młodsze. Była nauczycielką bardzo opanowaną, cieszącą się szacunkiem młodzieży i rodziców. Z Bebelna przeniosła się do Secemina. Tam zmarła.
33Siemińska Róża1944-19462Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Uczyła fizyki i  chemii. Była nauczycielką bardzo wymagającą, ale bardzo lubianą. Ukończyła seminarium nauczycielskie.
34Latosiński Józef1945-19461Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
35Gradoń Władysław1945-19461Pochodził ze Starzyn. Ukończył seminarium nauczycielskie. Był nauczycielem przedmiotów ścisłych. W Bebelnie pracował krótko, po czym wyjechał na ziemie odzyskane.
36Ptak Maria1947-19514Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
37Polus Edward1948-19491Ukończył liceum pedagogiczne. W Bebelnie pracował w latach 1948/49. Po roku pracy rozpoczął studia matematyczne po skończeniu których pracował jako dyrektor jednej ze szkół średnich w Częstochowie.
38Konofalski Jan1948-19502Ukończył seminarium nauczycielskie. W Bebelnie był nauczycielem matematyki, uczył również wszystkich przedmiotów oprócz geografii i śpiewu w kl. V. Był opiekunem ZHP. Z Bebelna przeniósł się w okolice Żor gdzie pełnił funkcje inspektora oświaty.
39Zawalski Józef1948-19524Ukończył seminarium nauczycielskie. W szkole w  Bebelnie uczył wszystkich przedmiotów w klasie III, a także historii, nauki o Polsce i świecie współczesnym i gimnastyki w klasach starszych. Prowadził Szkolne Koło Odbudowy Warszawy. Był opiekunem szkolnego sklepiku i świetlicy szkolnej.
40Majka Jadwiga1948-19524Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach. Uczyła klasy pierwsze.
41Choińska Helena1948-19524Urodziła się w 1920 r. w Ludwinowie. Była najmłodszą córką ówczesnego wójta gminy Radków. Ukończyła filologię polską w Seminarium Nauczycielskim w Częstochowie. W Bebelnie pracowała w  latach 1948-1952, a następnie w Sokolim Polu, Kościelcu, Bolesławowie. Po wyzwoleniu brała czynny udział w życiu młodzieży wiejskiej. Była autorką wielu obrazów i scenariuszów przedstawień. Uczyła języka polskiego. Po przejściu na emeryturę mieszkała w Ludwinowie. Zmarła w  roku 2011, pochowana na cmentarzu parafialnym w Bebelnie.
42Ptak Władysław1950-19511Urodził się w 1922 roku w Koniecznie. Ukończył liceum pedagogiczne. Uczył geografii, rysunków i  gimnastyki. Był opiekunem szkolnego koła PCK.
43Przeniosło Mieczysław1950-19522Ukończył liceum pedagogiczne. Uczył fizyki w klasach starszych oraz wszystkich przedmiotów w klasie V z wyjątkiem geografii, biologii i śpiewu.
44Sobański Zenon1950-1952 1974-199018Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
45Sobańska (Kwiecień) Kazimiera1951-1952
1974-1986
13Urodziła się 18 lutego 1933 roku w Błogoszowie w  rodzinie chłopskiej. Ukończyła państwowe liceum pedagogiczne, a w 1975 r. rozpoczęła dokształcanie w Studium Nauczycielskim w Tarnowie na kierunku nauczanie początkowe. Jej praca pedagogiczna przebiegała następująco: Szkoła Podstawowa w Bebelnie (1951-1952), Szkoła Podstawowa w Radkowie (1952-1953), Szkoła Podstawowa w  Mękarzowie (1953-1957), Szkoła Podstawowa w  Przyłęku (1957-1974) oraz, Szkoła Podstawowa w Bebelnie (1974-1986). Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 1975 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a w następnym roku nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach. Na emeryturę odeszła w 1986 roku. Po przejściu na emeryturę zamieszkała we Włoszczowie. Zmarła w  2012 r., pochowana we Włoszczowie.
46Zarzycki Ryszard1951-19532Urodził się 20 marca 1929 r. w Kurozwękach w rodzinie robotniczej. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne, a następnie studium nauczycielskie o  kierunku historia. Uczył jednak matematyki. W  1979 roku ukończył pedagogikę szkolną na WSP w Kielcach. Uczył kolejno w szkołach w miejscowościach: Konów (1950), Bebelno (1950-1953), Radków (1953-1984 - kierownik). W 1982 roku mianowany został na stanowisko Dyrektora Gminnego Szkół w Radkowie. Otrzymywał liczne wyróżnienia: w 1971 Srebrny Krzyż Zasługi, w 1975 roku Złoty Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę ZNP. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Błogoszowie.
47Zarzycka
(Olszak)
Helena
1951-19532Urodziła się 16 listopada 1932 roku w Błogoszowie. Pochodziła z rodziny chłopskiej. Ukończyła studium nauczycielskie o kierunku język polski. Od 1951 roku pracowała w Bebelnie, po czym w 1953 roku przeniosła się do Radkowa. Zmarła w 1991 r.
48Szajnerman Ksawery1951-19565Ukończył seminarium nauczycielskie. Odszedł na emeryturę w 1956 roku. Opuścił Bebelno wraz z  rodziną w 1958 roku.
49Szajnerman Hanna1951-19587Córka Ksawerego i Marii. Ukończyła seminarium nauczycielskie. W szkole w Bebelnie uczyła geografii. Była opiekunką Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy. Opuściła Bebelno w 1958 roku.
50Szajnerman Maria1951-19587Ukończyła seminarium nauczycielskie. W szkole w  Bebelnie uczyła biologii, a także prowadziła szkolne koło PCK. Opuściła Bebelno wraz z rodziną w 1958 roku.
51Bednarski Marian1951-196110Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
52Cybulska Honorata1952-19542Ukończyła seminarium nauczycielskie.
53Ławik
(Wróbel)
Teresa
1952-19619Urodziła się w 1931 roku w Węgleszynie w rodzinie chłopskiej. Po skończeniu Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach rozpoczęła prace w Bebelnie. Uczyła przedmiotów ścisłych: fizyki i matematyki, a także klasy pierwsze. W Bebelnie pracowała do 1961 roku, po czym przeprowadziła się wraz z  mężem do Kielc gdzie pracowała w jednej z kieleckich szkół podstawowych. Zmarła w 1992 roku.
54Wojtan
(Suliga)
Teresa
1952-196412Urodziła się w 1932 w Ludwinowie. W 1952 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach i  rozpoczęła naukę w szkole w Bebelnie. Uczyła języka polskiego w klasach starszych, prowadziła także bibliotekę szkolną, a także była opiekunką szkolnego koła PCK. W roku 1964 przeniosła się z  rodziną do Ostrowca Świętokrzyskiego gdzie pracowała do emerytury.
55Toborek Maria1954-1955
1956-1984
29Ukończyła liceum pedagogiczne.
56Kocełuch Józef1954-19562Urodził się w 1935 roku w Bałkowie, w rodzinie chłopskiej. Ukończył Liceum Pedagogiczne w  Szczekocinach. W Bebelnie pracę rozpoczął w  1954 roku. Uczył historii i wychowania fizycznego. Po odejściu z Bebelna objął stanowisko dyrektora Państwowego Domu Dziecka w Nakle. Był obecny na uroczystościach w 1994 r. z okazji nadania imienia szkole w Bebelnie.
57Cichecka
(Toborek)
Teresa Maria
1954-1955
1957-1984
28Urodziła się 23 września 1932 roku w Bebelnie. Po wyzwoleniu w roku szkolnym 1947/48 rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Szczekocinach. Po jego ukończeniu pracowała l rok w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczekocinach. W roku 1954 podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. W  roku 1955 wyjechała wraz z mężem do Lubiąża koło Wrocławia. Po dwóch latach wróciła do Bebelna i ponownie rozpoczęła pracę w szkole. W  1966 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w  Kielcach o specjalności filologia polska. Prowadziła Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze. W  szkole w Bebelnie pracowała do 1984 roku kiedy to przeszła na emeryturę. Za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymała wiele nagród i  wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi. Obecnie mieszka w Bebelnie.
58Rajca Maria1955-19605Ukończyła seminarium nauczycielskie. Uczyła w  szkole filialnej w Krzepinie.
59Kobyłka Tadeusz1956-19582Urodził się l stycznia 1935 roku w Koniecznie. Ukończył gimnazjum ogólnokształcące, a następnie studium nauczycielskie o kierunku matematyka i  fizyka. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1955 roku w Szkole Podstawowej w Koniecznie. Pracował tam do 1956 roku. Przez dwa kolejne lata pracował w szkole w Bebelnie. W 1958 roku wrócił do pracy w szkole w Koniecznie gdzie pracował do emerytury. Zmarł w 1987 roku.
60Przeniosło Krystyna1956-19637Urodziła się 16 maja 1934 roku w Bebelnie, w rodzinie chłopskiej. W 1957 roku ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach. Uczyła kolejno w szkołach w miejscowościach: Psary (do 1955), Witów (1955-1956) i Bebelno (1956-1963). Pracując w Bebelnie uczyła klasy młodsze, była opiekunką ZHP. Po śmierci męża przeprowadziła się do Wrocławia.
61Struś Zofia1957-19603Ukończyła liceum pedagogiczne.
62Matyja Stefan1958-19624Urodził się 18 lutego 1919 w Siedliskach. Ukończył liceum pedagogiczne. Pracował kolejno w szkołach w miejscowościach: Biała Wielka, Szczekociny, Bobrowniki i Boża Wola. W 1958 roku podjął prace w  Bebelnie. W 1962 roku przeszedł na rentę. Więzień obozu w Buchenwaldzie. Zmarł w 1969 r.
63Matyja Aniela1958-19679Urodziła się w Witowie. W 1950 roku ukończyła liceum pedagogiczne i rozpoczęła pracę w Małuszach Wielkich gdzie przepracowała 8 lat. W 1958 roku rozpoczęła prace w Szkole Podstawowej w Bebelnie, a następnie została kierowniczką szkoły filialnej w Krzepinie. Po zamknięciu tej placówki w  1977 roku otrzymała stanowisko nauczycielki w  Szkole Podstawowej w Ropocicach gdzie pracowała do emerytury. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w Krzepinie.
64Łowicka (Misztal) Maria1959-197216Urodziła się 21 marca 1938 roku w Woli Wiśniowej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Wieszczowie, a później roczny kurs pedagogiczny. W 1957 roku podjęła pracę w wydziale Oświaty i  Wychowania we Wieszczowie i pracowała tam 2  lata. Pracę pedagogiczną w Bebelnie rozpoczęła w  1959 roku. Uczyła biologii i chemii, była również opiekunką biblioteki szkolnej. W czasie pracy w Bebelnie podjęła naukę w studium nauczycielskim o kierunku biologia z chemią. W szkole w Bebelnie pracowała do 1972 roku, a następnie przez 8  lat w Szkole Podstawowej w Koniecznie. W roku 1980 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w  Woli Wiśniowej gdzie pracowała do emerytury. Obecnie mieszka w Woli Wiśniowej.
65Błoński Bolesław1960-19602 mies.Urodził się 10 grudnia 1940 roku w Konicach Starych pow. Jędrzejów. Ukończył liceum pedagogiczne. Pracę w szkole w Bebelnie rozpoczął 16 sierpnia 1960 roku, jednak pracował tutaj bardzo krótko gdyż pod koniec października został powołany do odbycia służby wojskowej. Po jej odbyciu w 1962 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Koniecznie jako jej kierownik. Od 1966 roku pracował w szkole w Rogienicach także jako kierownik. W roku 1980 ukończył AWF w Krakowie.
66Świerczewski Henryk1960-19666Ukończył liceum pedagogiczne. W 1953 roku ukończył Państwowy Kurs Nauczycielski i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Kwilinie. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Ciemiętnikach, a następnie w miejscowości Cieśle. W szkole w Bebelnie pracował w latach 1960-1966. Uczył przedmiotów humanistycznych. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Krasocinie. Zmarł w 2012 roku.
67Zatońska Halina1961-19621Ukończyła liceum pedagogiczne.
68Pięta Edmund1961-19621Ukończył liceum pedagogiczne.
69Błaut Aleksander1961-19621Ukończył liceum pedagogiczne.
70Łazarski Stanisław1961-19665Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
71Łazarska Krystyna1961-19665Ukończyła liceum pedagogiczne.
72Dyksińska (Czekaj) Maria1961-199029Urodziła się 12 września 1943 roku w Bebelnie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie, a następnie Państwowy Kurs Nauczycielski w Kielcach. W roku 1960 rozpoczęła pracę jako sekretarka w Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie. Pracowała tam l rok. W 1961 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie w Kielcach, a  później studia wyższe o specjalności filologia polska. Uczyła języka polskiego i muzyki. Przez wiele lat była również opiekunką biblioteki szkolnej, chóru szkolnego i Związku Harcerstwa Polskiego. W 1972 roku została mianowana nauczycielem dyplomowanym. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała wiele nagród i odznaczeń, np: Złoty Krzyż Zasługi (1982). Na emeryturę odeszła w styczniu 1991 roku. Obecnie mieszka w Bebelnie.
73Wrzesień Jan1962-19631Ukończył liceum pedagogiczne.
74Czapla Zbigniew1962-19631Urodził się 26 marca 1944 roku w Psarach. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Kielcach. W 1962 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Uczył wychowania fizycznego. Po roku został przeniesiony do Kuczkowa.
75Bartosz Elżbieta1962-19631Ukończyła liceum pedagogiczne.
76Buła Józef1962-1963
1965-1993
29Urodził się 4 sierpnia 1942 roku w Bałkowie w rodzinie chłopskiej. W 1961 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach. W tym też roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Krasocinie, gdzie pracował l rok. Następnie rozpoczął pracę w  Szkole Podstawowej w Bebelnie. W latach 1963—1965 odbywał zasadniczą służbę wojskową, a po jej zakończeniu powrócił do pracy w Bebelnie. Uczył historii i wychowania obywatelskiego. W  roku 1985 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach o specjalności historia. Odszedł na emeryturę w 1993 roku. Obecnie mieszka w Krasowie.
77Stefańczyk Antoni1962-19675Ukończył liceum pedagogiczne.
78Warzyński Jan1962-19686Pochodził z Błogoszowa. W 1962 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Jędrzejowie i rozpoczął pracę w Bebelnie. Uczył matematyki. W roku 1968 przeniósł się wraz z żoną do Komornik. Kilka lat później zamieszkał wraz z żoną w Kluczewsku i  pełnił w tamtejszej szkole funkcję dyrektora. Ukończył wyższe studia pedagogiczne o specjalności matematyka. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Kluczewsku.
79Szydłowska Natalia1962-199028Urodziła się 8 lutego 1938 roku w Kossowie w rodzinie chłopskiej. W 1956 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach. Pracowała kolejno w szkołach w miejscowościach: Totkiny woj. lubelskie (1956-1957), Silginy (1957-1958), Rudniki (1958-1962). W roku 1962 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Uczyła w klasach młodszych. Pracując podnosiła swoje kwalifikacje w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi. Na emeryturę odeszła w styczniu 1990 roku. Obecnie mieszka w Bebelnie.
80Dyksiński Marian1962-199028Patrz: tabela – Kierownictwo szkoły
81Kula Stanisław1963-1964
1966-1967
2Urodził się 15 lutego 1944 roku w Warzynie. W  1963 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Jędrzejowie i zatrudniony został w Szkole Podstawowej w Bebelnie. W następnym roku powołany został do służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej w roku 1966 powrócił do pracy w szkole w  Bebelnie. Pracując w Bebelnie kontynuował naukę w Zaocznym Studium Nauczycielskim w  Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku wychowanie fizyczne z biologią. W roku 1967 podjął pracę w Powiatowym Sztabie Wojskowym we Włoszczowie, a następnie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach. Zmarł i jest pochowany w  Kielcach.
82Kula (Gumul) Wiesława1963-19674Pochodziła z Błogoszowa. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Jędrzejowie w 1963 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Uczyła w klasach młodszych. W 1967 roku przeniosła się wraz z mężem do Włoszczowy, a później do Kielc.
83Warzyńska (Jaskólska) Krystyna1964-19684Pochodziła z Błogoszowa. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Jędrzejowie, a później studium nauczycielskie. W 1964 roku podjęła pracę w Bebelnie gdzie uczyła wychowania fizycznego. W roku 1968 przeniosła się wraz z mężem do Komornik. Kilka lat później zamieszkała wraz z mężem w Kluczewsku i pracowała w tamtejszej szkole. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w Kluczewsku.
84Pośpiech
Tadeusz
1966-19748Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
85Pośpiech Danuta1966-19748Urodziła się w 1934 roku w Bałkowie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach i przez kilka lat pracowała na Śląsku. Następnie podjęła pracę w filialnej Szkole Podstawowej w Krzepinie i pracowała tam do 1959 roku. W tym też roku wyszła za mąż i wyjechała do Drochlina, gdzie pracowała 7  lat. W latach 1966-1974 pracowała w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Z Bebelna przeprowadziła się do Przyłęka i pracowała w tamtejszej szkole podstawowej. Ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie w Busku Zdroju o specjalności nauczanie początkowe. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w  Przyłęku.
86Konieczna Romualda1967-19681Ukończyła liceum pedagogiczne.
87Jach (Gral) Bronisława1967-19714Urodziła się l września 1946 w Witowie. Po ukończeniu liceum pedagogicznego w 1965 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Ostrowie. Pracowała tam przez 2 lata. W szkole w Bebelnie pracowała w latach 1967-1971. Następnie przeprowadziła się wraz z rodziną do Konieczna i podjęła pracę w Państwowym Przedszkolu w Koniecznie. W 1981 roku ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Jędrzejowie. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora przedszkola w Koniecznie. Na emeryturę odeszła w 1995 roku. Obecnie mieszka w Koniecznie.
88Stankowska Janina1968-19691Ukończyła liceum pedagogiczne.
89Dumin Jerzy1968-19691W szkole w Bebelnie uczył wychowania fizycznego. Następnie pracował w Szkole Podstawowej w  Dobromierzu, a kilka lat później rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Kluczewsku. Ukończył studia wyższe z tytułem magistra geografii. W latach 1992-1997 sprawował funkcję dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku. Później przeniósł się do Pilczycy i podjął pracę w  Szkole Podstawowej w Kluczewsku.
90Maj
(Pasternak) Barbara
1968-19702Ukończyła liceum pedagogiczne. Po odejściu ze szkoły w Bebelnie uczyła biologii w Zespole Szkół Rolniczych we Włoszczowie. Obecnie na emeryturze. Mieszka we Włoszczowie.
91Lelonek Władysław1968-198820Urodził się 26 lipca 1932 roku w Skociszewach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach kontynuował naukę w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Radomiu. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1956 roku w Szkole Podstawowej w  Krasocinie, gdzie pracował do 1961 roku. W latach 1961-1968 pracował w Szkole Podstawowej w  Przygradowie. W roku 1968 rozpoczął pracę w  Szkole Podstawowej w Bebelnie. Nauczycielem dyplomowanym został w 1972 roku. Uczył języka rosyjskiego. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976). W roku 1988 przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2010 r., jest pochowany w Bebelnie.
92Lelonek Zofia1968-199325Urodziła się 9 sierpnia 1938 roku w Bebelnie w rodzinie chłopskiej. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Sosnowcu, a następnie Studium Nauczycielskie w Ostrowcu Świętokrzyskim o specjalności matematyka. W latach 1958-1961 pracowała w Szkole Podstawowej w Krasocinie, a następnie przez 7 lat w Szkole Podstawowej w Przygradowie. W Bebelnie rozpoczęła pracę w 1968 roku. Uczyła matematyki. Przez wiele lat była również opiekunką Szkolnej Kasy Oszczędności. W 1971 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale matematyczno-przyrodniczym i uzyskała tytuł magistra matematyki. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała m.in. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1975) oraz Złoty Krzyż Zasługi. W 1993 roku przeszła na emeryturę. Obecnie mieszka w Bebelnie.
93Lesiak Kazimiera1968-199931Urodziła się 29 kwietnia 1974 roku w Krasowie. W  1966 roku ukończyła liceum pedagogiczne i rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Ostrowie, gdzie pracowała 2 lata. Pracę w Bebelnie rozpoczęła w 1968 roku. W 1987 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Przez wiele lat była opiekunką szkolnego koła PCK i koordynatorem do spraw wychowania w szkole. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Bebelnie.
94Siomek Maria1969-19701Urodziła się 29 marca 1948 roku w Nagłowicach. W 1968 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w  Jędrzejowie. Pracowała kolejno w szkołach w  miejscowościach: Rudniki (1968-1969), Bebelno (1969-1970), Wola Wiśniowa (1970—1972). W 1972 roku podjęła pracę jako wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie, a następnie w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach i w 1984 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki na kierunku nauczanie początkowe.
95Rumiński Krzysztof1969-19723Urodził się 12 lipca 1949 roku w Radkowie. W  1967 roku ukończył Liceum Ogólnokształcącym w Szczekocinach, a następnie Studium Nauczycielskie w Ostrowcu Świętokrzyskim o specjalności fizyka z chemią. Pracę w Bebelnie rozpoczął w 1969 roku, gdzie uczył fizyki, chemii i wychowania fizycznego. W 1974 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych w zakresie fizyki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie. W szkole w Bebelnie pracował do roku 1972 po czym wyjechał do Częstochowy.
96Furmańczyk Halina1969-199930Urodziła się 25 maja 1944 roku w Bebelnie. W 1963 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Sandomierzu, a w 1966 roku Zaoczne Studium Nauczycielskie w Kielcach o specjalności fizyka z matematyką. Pracowała w szkołach w następujących miejscowościach: Ciepła (1963-1964), Łysice (1964-1966), Cieśle (1966-1969). Pracę w Bebelnie rozpoczęła w  1969 roku. Uczyła fizyki i matematyki. Ukończyła wyższe studia zawodowe. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Bebelnie.
97Prokopowicz (Wójcik) Janina1970-19777Wykształcenie wyższe magisterskie. Po odejściu z  Bebelna podjęła pracę w Zespole Szkół Rolniczych we Włoszczowie, gdzie uczyła języka polskiego i pełniła m.in. funkcję dyrektora. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Woli Wiśniowej.
98Biernacka (Sornat) Teresa1970-198717Urodziła się 12 marca 1950 roku w Ogrojcach w  rodzinnej chłopskiej. W 1970 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Kielcach o specjalności geografia z zajęciami praktyczno-technicznymi i  w  tym też roku rozpoczęła pracę Bebelnie. Uczyła geografii i zajęć praktyczno-technicznych. W 1984 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w  Kielcach. W Bebelnie pracowała do 1987 roku, a  następnie przeniosła się wraz z rodziną do Włoszczowy i podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr l  we Włoszczowie gdzie uczyła geografii. Na emeryturę odeszła w 2005 roku. Zmarła w maju 2007 roku i jest pochowana na cmentarzu parafialnym w  Koniecznie.
99Rumińska (Kościołek) Krystyna1971-19776Urodziła się 22 kwietnia 1950 roku w Bebelnie w  rodzinie chłopskiej. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Busku Zdroju o specjalności biologia z chemią. W 1970 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Łapczynej Woli, a w roku następnym w Szkole Podstawowej w Bebelnie gdzie uczyła biologii i chemii. Kilka lat później wyjechała do Częstochowy.
100Domańska Halina1979-19801Wykształcenie wyższe magisterskie.
101Wawszczak (Suliga) Stefania1979-199213Wykształcenie wyższe magisterskie. Uczyła w klasach młodszych (I-III). Obecnie na emeryturze. Mieszka w Bebelnie.
102Suliga Jerzyod 1983Patrz aneks: Kierownictwo szkoły.
103Suliga Jadwiga1985-200217Urodziła się 14 października 1961 roku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie w 1980 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku matematyka. Studia ukończyła w 1985 roku i uzyskała stopień magistra matematyki. W tym samym roku rozpoczęła pracę w szkole w Bebelnie. W roku 2002 podęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie gdzie pracuje do chwili obecnej.
104Pańtak Barbara1987-19881Ukończyła studium nauczycielskie. W szkole w Bebelnie uczyła muzyki.
105Natkowska Teresa1987-201225Urodziła się 20 września 1960 roku. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie, a następnie w 1981 roku Studium Wychowania Przedszkolnego w Jędrzejowie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Radkowie, gdzie pracowała przez 6 lat. W szkole w Bebelnie pracę rozpoczęła w 1987 roku. W 1996 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach uzyskując tytuł magistra nauczania początkowego. Na emeryturę przeszła w 2012 roku. Mieszka w Bebelnie.
106Kowalik Bożena1990-19977Pochodzi z Sosnowca. Ukończyła studia wyższe o  specjalności filologia polska. Przez l rok pracowała w jednej ze szkół podstawowych na Śląsku. W  Bebelnie rozpoczęła pracę w 1990 roku. Uczyła języka polskiego w klasach IV - VIII. Była również opiekunką Koła Polonistycznego. W Bebelnie pracowała do 1997 roku.
107Tarnik
(Cichecka)
Małgorzata
od 1990Urodziła się 19 października 1967 roku. W 1986 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w  1986 roku w Szkole Podstawowej w Przygradowie i pracowała tam do sierpnia 1987 roku. W latach 1987-1989 uczyła w Szkole Podstawowej w  Rogienicach, a następnie przez l rok w Szkole Podstawowej w Koniecznie. Pracę w szkole w Bebelnie rozpoczęła w 1990 roku. Pracując studiowała zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku filologia rosyjska. Studia ukończyła w 1991 roku i otrzymała tytuł magistra filologii rosyjskiej. W szkole w Bebelnie pracuje do chwili obecnej.
108Dyksińska (Lesiak) Elżbietaod 1990Urodziła się 17 stycznia 1968 roku. W 1987 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie, a następnie Studium Nauczycielskie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w szkole w Bebelnie w 1990 roku. Uczy techniki i wychowania fizycznego. W  1996 roku ukończyła Wyższą Szkołę Inżynierską im. K. Puławskiego w Radomiu i otrzymała stopień magistra techniki.
109Chyc Dariusz1993-19996Urodził się 17 sierpnia 1968 roku. Po ukończeniu w 1987 roku Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął naukę w studium nauczycielskim. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1989 w szkole w Dąbiu. Jako nauczyciel pracę w Bebelnie rozpoczął w 1993 roku. Uczył wychowania fizycznego i biologii, a  także był opiekunem Szkolnego Koła Sportowego. Obecnie pracuje w ZPO w Koniecznie.
110Chęć Joanna1993-19941Wykształcenie wyższe magisterskie
111Ślęzak Robert1994-19973Urodził się w 1968 roku. Ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (1989-1994). Pracę w szkole w Bebelnie rozpoczął w 1994 roku. Po odejściu w 1997 roku ze szkolnictwa podjął pracę w administracji samorządowej we Włoszczowie w której pracuje do dziś. Doktoryzował się w Instytucie Historii Akademii Świętokrzyskiej (1999-2002).

Jeden komentarz

  1. Gratuluję zawartości strony. To zdumiewające – taka rzetelność i dokładność. Bardzo jestem wzruszona…..z powodów rodzinnych też. Troje nauczycieli to moja bliska rodzina. Wyjechali z Bebelna w 1958 r za sprawą mojego ojca. Chciałabym prosić o jakieś szczegóły odnośnie ich losów w czasie okupacji. Po 1958 r znam ich losy dość dobrze. Pozdrawiam autora. Piękne….a tak na marginesie to wnuczka i prawnuczka oficera Powstania 1863/1864.
    Pozdrawiam wszystkich odwiedzających stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.