Obchody kolejnych rocznic…

Jako, ?e w serwisie do?? d?ugo nie pojawia?y si? ?adne informacje o kolejnych rocznicach wydarze? zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?, chcia?bym zebra? i przedstawi? poni?ej strony po?wi?cone 75. rocznicy potyczki na Zwierzy?cu (2019 r.) oraz 74. rocznicy bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem (2018 r.). 75. rocznica potyczki na Zwierzy?cu – …

Obchody kolejnych, jesiennych rocznic…

W nawi?zaniu do ubieg?orocznych, jesiennych obchodów kolejnych rocznic, zwi?zanych z wydarzeniami z okresu II wojny ?wiatowej – jakie rozegra?y si? na naszym terenie, zamieszczam kilka odsy?aczy do poszczególnych relacji zwi?zanych z tymi wydarzeniami: Serwis internetowy Gminy Secemin („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis internetowy Echa Dnia („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis …

71. rocznica bitew pod Krzepinem, Rakowem i Kossowem

Witam po d?u?szej przerwie. W tym roku obchodzili?my 71. rocznic? bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem. Podobnie jak w latach poprzednich, tak?e i w roku bie??cym, mia?y miejsce uroczysto?ci po?wi?cone tym wydarzeniom. Zapraszam do zapoznanie si? z fotorelacjami na stronach: Gminy W?oszczowa Gminy Radków Powiatu w?oszczowskiego ZSP nr 2 we …

70. rocznica walk pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem

Dwunastego pa?dziernika br. odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z siedemdziesi?t? rocznic? walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem. To w tych okolicach, w 1944 roku mia?a miejsce najwi?ksza bitwa partyzancka mi?dzy Wis?? a Wart?, stoczona przez oddzia?y Batalionów Ch?opskich i Armii Krajowej z oddzia?ami hitlerowskimi. Po zako?czeniu oficjalnej cz??ci uroczysto?ci zosta?a zaprezentowana …