Z archiwum – Poświęcenie pomnika w Krzepinie (12.08.1990r.)

Ostatnio w Sieci trafi?em na ciekawy zasób relacji filmowych, autorstwa p. Czes?awa Mielczarka z W?oszczowy, z ró?nych uroczysto?ci jakie by?y organizowane na terenie ziemi w?oszczowskiej na prze?omie lat 80 i 90 XX w. Jedna z relacji zawiera zapis uroczysto?ci po?wi?cenia pomnika ko?o Krzepina, upami?tniaj?cego bitw? partyzanck? jaka mia?a miejsce 27 …

Obchody 72. rocznicy bitwy na Zwierzyńcu

W dniu 20 marca, w Czarncy, odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 72. rocznic? potyczki na Zwierzy?cu, która mia?a miejsce 19 marca 1944 roku. Obchody zosta?y zorganizowane przez Szko?? Podstawow? w Czarncy oraz Zwi?zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych. W trakcie uroczysto?ci delegacje z?o?y?y wi?zanki pod tablic? pami?tkow? znajduj?c? si? …

71. rocznica bitew pod Krzepinem, Rakowem i Kossowem

Witam po d?u?szej przerwie. W tym roku obchodzili?my 71. rocznic? bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem. Podobnie jak w latach poprzednich, tak?e i w roku bie??cym, mia?y miejsce uroczysto?ci po?wi?cone tym wydarzeniom. Zapraszam do zapoznanie si? z fotorelacjami na stronach: Gminy W?oszczowa Gminy Radków Powiatu w?oszczowskiego ZSP nr 2 we …

70. rocznica walk pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem

Dwunastego pa?dziernika br. odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z siedemdziesi?t? rocznic? walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem. To w tych okolicach, w 1944 roku mia?a miejsce najwi?ksza bitwa partyzancka mi?dzy Wis?? a Wart?, stoczona przez oddzia?y Batalionów Ch?opskich i Armii Krajowej z oddzia?ami hitlerowskimi. Po zako?czeniu oficjalnej cz??ci uroczysto?ci zosta?a zaprezentowana …