Obchody 72. rocznicy bitwy na Zwierzyńcu

W dniu 20 marca, w Czarncy, odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 72. rocznic? potyczki na Zwierzy?cu, która mia?a miejsce 19 marca 1944 roku. Obchody zosta?y zorganizowane przez Szko?? Podstawow? w Czarncy oraz Zwi?zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych. W trakcie uroczysto?ci delegacje z?o?y?y wi?zanki pod tablic? pami?tkow? znajduj?c? si? …