Obchody kolejnych rocznic…

Jako, ?e w serwisie do?? d?ugo nie pojawia?y si? ?adne informacje o kolejnych rocznicach wydarze? zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?, chcia?bym zebra? i przedstawi? poni?ej strony po?wi?cone 75. rocznicy potyczki na Zwierzy?cu (2019 r.) oraz 74. rocznicy bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem (2018 r.). 75. rocznica potyczki na Zwierzy?cu – …

Obchody 72. rocznicy bitwy na Zwierzyńcu

W dniu 20 marca, w Czarncy, odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 72. rocznic? potyczki na Zwierzy?cu, która mia?a miejsce 19 marca 1944 roku. Obchody zosta?y zorganizowane przez Szko?? Podstawow? w Czarncy oraz Zwi?zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych. W trakcie uroczysto?ci delegacje z?o?y?y wi?zanki pod tablic? pami?tkow? znajduj?c? si? …

Kolejna część odsyłaczy do Map Google

W serwisie dodano odsy?acze do Map Google (GM») w artyku?ach zwi?zanych z miejscami bitew i potyczek, Wie?yska oraz w?tku rodzinnego Stefana ?eromskiego. Zapraszam!