Obchody kolejnych rocznic…

Jako, ?e w serwisie do?? d?ugo nie pojawia?y si? ?adne informacje o kolejnych rocznicach wydarze? zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?, chcia?bym zebra? i przedstawi? poni?ej strony po?wi?cone 75. rocznicy potyczki na Zwierzy?cu (2019 r.) oraz 74. rocznicy bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem (2018 r.). 75. rocznica potyczki na Zwierzy?cu – …

Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Krzepin i Zagórcze (cz. 4)

W kolejnym odcinku cyklu, w którym przygl?damy si? szczegó?owo terenom Bebelna na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), przedmiotem naszej analizy b?dzie Krzepin oraz Zagórcze. Krzepin Krzepin obecnie jako wiosk? odnajdujemy w zasadzie w tej samej lokalizacji co kiedy?. Pisz? „w zasadzie”, gdy? obecnie zasadnicza cz??? …

Z archiwum – Poświęcenie pomnika w Krzepinie (12.08.1990r.)

Ostatnio w Sieci trafi?em na ciekawy zasób relacji filmowych, autorstwa p. Czes?awa Mielczarka z W?oszczowy, z ró?nych uroczysto?ci jakie by?y organizowane na terenie ziemi w?oszczowskiej na prze?omie lat 80 i 90 XX w. Jedna z relacji zawiera zapis uroczysto?ci po?wi?cenia pomnika ko?o Krzepina, upami?tniaj?cego bitw? partyzanck? jaka mia?a miejsce 27 …