Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Krasów i Krasówek/Skociszewy (cz. 5)

W pi?tej cz??ci cyklu w którym poznajemy bli?ej okoliczne tereny na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony) przyjrzymy si? dok?adniej okolicom miejscowo?ci Krasów i Krasówek. Krasów Obecny Krasów odnajdujemy dok?adnie w tym samym miejscu co na powy?szej mapie. Tak?e charakterystyczne dla Krasowa trzy grupy zabudowy (Wie?, …

Kolejne odnośniki do Map Google

W serwisie pojawi?y si? kolejne odsy?acze do Map Google (GM») w artyku?ach zwi?zanych z miejscowo?ciami: Bebelno, Kobyla Wie?, Krasów, Krasówek, Krzepin, Ludwinów. Dodano tak?e odsy?acze do Map Google zwi?zane z takimi obiektami jak: ko?ció?, cmentarz, szko?a. Zapraszam!