Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Podłazie (cz. 2)

Zapraszam dzisiaj na kolejn? cz??? cyklu w którym dok?adnie przygl?damy si? starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), a dok?adniej naszym rodzinnym terenom. Pod?azie – dawniej odr?bna miejscowo??, a obecnie przysió?ek D?bia – dzi? po?wi??my mu troch? wi?cej uwagi. Dawne Pod?azie i jego lokalizacja to w zasadzie …

Odnośniki do Map Google

Do opisów miejscowo?ci: Pod?azie, Skociszewy, Sulików, Szczodrów, Zagórcze, dodano odsy?acze (GM») u?atwiaj?ce odnalezienie i obejrzenie tych miejscowo?ci w us?udze Mapy Google. Oczywi?cie sukcesywnie funkcjonalno?? ta b?dzie dodawana do opisów pozosta?ych miejscowo?ci. Zapraszam!