71. rocznica bitew pod Krzepinem, Rakowem i Kossowem

Witam po d?u?szej przerwie. W tym roku obchodzili?my 71. rocznic? bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem. Podobnie jak w latach poprzednich, tak?e i w roku bie??cym, mia?y miejsce uroczysto?ci po?wi?cone tym wydarzeniom. Zapraszam do zapoznanie si? z fotorelacjami na stronach: Gminy W?oszczowa Gminy Radków Powiatu w?oszczowskiego ZSP nr 2 we …

70. rocznica walk pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem

Dwunastego pa?dziernika br. odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z siedemdziesi?t? rocznic? walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem. To w tych okolicach, w 1944 roku mia?a miejsce najwi?ksza bitwa partyzancka mi?dzy Wis?? a Wart?, stoczona przez oddzia?y Batalionów Ch?opskich i Armii Krajowej z oddzia?ami hitlerowskimi. Po zako?czeniu oficjalnej cz??ci uroczysto?ci zosta?a zaprezentowana …