70. rocznica walk pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem

Dwunastego pa?dziernika br. odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z siedemdziesi?t? rocznic? walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem. To w tych okolicach, w 1944 roku mia?a miejsce najwi?ksza bitwa partyzancka mi?dzy Wis?? a Wart?, stoczona przez oddzia?y Batalionów Ch?opskich i Armii Krajowej z oddzia?ami hitlerowskimi. Po zako?czeniu oficjalnej cz??ci uroczysto?ci zosta?a zaprezentowana …