Na starych mapach – Kobyla Wieś/Ludwinów (cz. 3)

Kobyla Wie? – to w?a?nie jej po?wi?cona jest kolejna cz??? cyklu w którym przygl?damy si? rodzinnym terenom na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony). Kobyla Wie? – pró?no wspó?cze?nie szuka? na naszym terenie miejscowo?ci o takiej nazwie. Kobyla Wie? (jeszcze wcze?niej nazywana Kobylim Polem) obecnie nie …

Z archiwum – Poświęcenie pomnika w Krzepinie (12.08.1990r.)

Ostatnio w Sieci trafi?em na ciekawy zasób relacji filmowych, autorstwa p. Czes?awa Mielczarka z W?oszczowy, z ró?nych uroczysto?ci jakie by?y organizowane na terenie ziemi w?oszczowskiej na prze?omie lat 80 i 90 XX w. Jedna z relacji zawiera zapis uroczysto?ci po?wi?cenia pomnika ko?o Krzepina, upami?tniaj?cego bitw? partyzanck? jaka mia?a miejsce 27 …

Na starych mapach – Podłazie (cz. 2)

Zapraszam dzisiaj na kolejn? cz??? cyklu w którym dok?adnie przygl?damy si? starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), a dok?adniej naszym rodzinnym terenom. Pod?azie – dawniej odr?bna miejscowo??, a obecnie przysió?ek D?bia – dzi? po?wi??my mu troch? wi?cej uwagi. Dawne Pod?azie i jego lokalizacja to w zasadzie …

Obchody kolejnych, jesiennych rocznic…

W nawi?zaniu do ubieg?orocznych, jesiennych obchodów kolejnych rocznic, zwi?zanych z wydarzeniami z okresu II wojny ?wiatowej – jakie rozegra?y si? na naszym terenie, zamieszczam kilka odsy?aczy do poszczególnych relacji zwi?zanych z tymi wydarzeniami: Serwis internetowy Gminy Secemin („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis internetowy Echa Dnia („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis …