Na starych mapach – Krasów i Krasówek/Skociszewy (cz. 5)

W pi?tej cz??ci cyklu w którym poznajemy bli?ej okoliczne tereny na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony) przyjrzymy si? dok?adniej okolicom miejscowo?ci Krasów i Krasówek. Krasów Obecny Krasów odnajdujemy dok?adnie w tym samym miejscu co na powy?szej mapie. Tak?e charakterystyczne dla Krasowa trzy grupy zabudowy (Wie?, …

Na starych mapach – Krzepin i Zagórcze (cz. 4)

W kolejnym odcinku cyklu, w którym przygl?damy si? szczegó?owo terenom Bebelna na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), przedmiotem naszej analizy b?dzie Krzepin oraz Zagórcze. Krzepin Krzepin obecnie jako wiosk? odnajdujemy w zasadzie w tej samej lokalizacji co kiedy?. Pisz? „w zasadzie”, gdy? obecnie zasadnicza cz??? …

Na starych mapach – Kobyla Wieś/Ludwinów (cz. 3)

Kobyla Wie? – to w?a?nie jej po?wi?cona jest kolejna cz??? cyklu w którym przygl?damy si? rodzinnym terenom na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony). Kobyla Wie? – pró?no wspó?cze?nie szuka? na naszym terenie miejscowo?ci o takiej nazwie. Kobyla Wie? (jeszcze wcze?niej nazywana Kobylim Polem) obecnie nie …

Z archiwum – Poświęcenie pomnika w Krzepinie (12.08.1990r.)

Ostatnio w Sieci trafi?em na ciekawy zasób relacji filmowych, autorstwa p. Czes?awa Mielczarka z W?oszczowy, z ró?nych uroczysto?ci jakie by?y organizowane na terenie ziemi w?oszczowskiej na prze?omie lat 80 i 90 XX w. Jedna z relacji zawiera zapis uroczysto?ci po?wi?cenia pomnika ko?o Krzepina, upami?tniaj?cego bitw? partyzanck? jaka mia?a miejsce 27 …