Witam po dłuższej przerwie… ;-)

Witam po d?u?szej przerwie. Na stronie pojawi?y si? g?ównie nowo?ci techniczne. Z istotnych nale?y wspomnie? o wdro?eniu protoko?u szyfrowanego HTTPS (symbol (zielonej) k?ódki przed adresem na pasku przegl?darki). Od teraz ca?a zawarto?? strony jest przesy?ana do/od u?ytkownika w bezpieczny sposób i zabezpieczona przed przechwytywaniem przez osoby niepowo?ane i nieuprawnionymi zmianami …