Kolejne odnośniki do Map Google

W serwisie pojawi?y si? kolejne odsy?acze do Map Google (GM») w artyku?ach zwi?zanych z miejscowo?ciami: Bebelno, Kobyla Wie?, Krasów, Krasówek, Krzepin, Ludwinów. Dodano tak?e odsy?acze do Map Google zwi?zane z takimi obiektami jak: ko?ció?, cmentarz, szko?a. Zapraszam!

Odnośniki do Map Google

Do opisów miejscowo?ci: Pod?azie, Skociszewy, Sulików, Szczodrów, Zagórcze, dodano odsy?acze (GM») u?atwiaj?ce odnalezienie i obejrzenie tych miejscowo?ci w us?udze Mapy Google. Oczywi?cie sukcesywnie funkcjonalno?? ta b?dzie dodawana do opisów pozosta?ych miejscowo?ci. Zapraszam!

Witam!

Witam w nowym serwisie po?wi?conym historii Bebelna o najbli?szych okolic. Mam nadziej?, i? ka?dy zainteresowany znajdzie tutaj temat który b?dzie dla niego interesuj?cy. Licz? tak?e na komentarze, uwagi, spostrze?enia i propozycje rozwoju serwisu od jego u?ytkowników. Lektur? serwisu proponuj? rozpocz?? od informacji dotycz?cych tego serwisu. Zatem ZAPRASZAM!