Bebelno z lotu ptaka… [zdjęcia]

Zapraszam wszystkich do nowego dzia?u jaki powsta? w serwisie. Z lotu ptaka… – bo taka jest jego nazwa – b?dzie zawiera? materia?y w postaci zdj?? oraz filmów, ukazuj?ce widok na Bebelno z nieco wi?kszej wysoko?ci ni? dane nam go ogl?da? na co dzie?. My?l?, ?e z biegiem czasu dzia? b?dzie …

Majówka…

W tym roku „majówka” kó? gospody? wiejskich oraz lokalnych stowarzysze? odby?a 27 maja w Bebelnie. Impreza rozpocz??a si? nabo?e?stwem majowym oraz barwnym korowodem, który przeszed? przez wiosk?. Nast?pnie wszyscy uczestnicy spotkali si? na terenie Domu Stra?aka, gdzie odby?a si? cz??? artystyczna. Celem imprezy by?o m.in. zaprezentowanie zgromadzonej publiczno?ci dawnych obrz?dów …

Historia Bebelna w pigułce

Przegl?daj?c ostatnio zasoby Sieci, w poszukiwaniu nowych informacji zwi?zanych z regionem, natrafi?em na d?wi?kowy zapis audycji radiowej z 8 czerwca 2014r. zwi?zanej tematycznie z Bebelnem. Jest to audycja z cyklu „Moc historii”, emitowanego co niedziel? w Radiu Kielce. Audycja tematycznie porusza histori? Bebelna, od czasów najdawniejszych. Autorzy, Bohdan Gumowski i …