MOD Włoszczowa znowu w Bebelnie

W niedzielne, mro?ne popo?udnie 21 stycznia MOD W?oszczowa da?a pi?kny koncert w Bebelnie. Mimo zimna i mrozu panuj?cego na zewn?trz klimat koncertu by? ciep?y a wr?cz rodzinny. Bebelska publiczno?? ciep?o przyj??a muzykuj?c? m?odzie? i jeszcze gor?cej po?egna?a owacjami na stoj?co. By?y bisy i mi?e s?owa skierowane do muzyków orkiestry. Znakomicie, jak …

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała w Bebelnie

W niedziel?, 8 stycznia 2017r. w ko?ciele w Bebelnie, odby? si? Noworoczny Koncert Kol?d i Pastora?ek w wykonaniu M?odzie?owej Orkiestry D?tej DK W?oszczowa, pod batut? Micha?a Dudkiewicza. Orkiestra zaprezentowa?a kol?dy i pastora?ki. O koncercie tym mo?na tak?e przeczyta? na stronach: FB-MOD, Gminy W?oszczowa, Powiatu W?oszczowskiego oraz Echa Dnia. Dzi?kuj? p. …